BİLİMSEL PROGRAM BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT ve KONAKLAMA

BİLİMSEL PROGRAM

19 Ekim 2022, Çarşamba - Kurs Günü

KURS SALONU 1

13:30 - 14:45 SİSTEMİK AJANLARDA YAN ETKİ YÖNETİMİ KURSU
Oturum Başkanları: Mustafa Altınbaş, Sezai Vatansever
13:30 - 14:00 Tirozin Kinazlar ve Diğer Küçük Moleküllü Ajanlara Bağlı Yan Etkilerin Yönetimi
Fatih Karataş
14:00 - 14:30 İmmünoterapilere Ait Yan Etkilerin Yönetimi
Çiğdem Usul Afşar
14:30 - 14:45 Soru & Cevap & Tartışma
14:45 - 15:00 KAHVE MOLASI
15:00 - 16:15 VAKALARLA PROSTAT KANSERİNE YAKLAŞIM KURSU
Oturum Başkanı: Mustafa Erman
15:00 - 15:20 Erken Evre Prostat Kanserinde Tedavi Yaklaşımı
Murat Akyol
15:20 - 15:40 Hormon Sensitif Prostat Kanserine Yaklaşım
Atike Pınar Erdoğan
15:40 - 16:00 Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserine Yaklaşım
Fatma Yalçın Musri
16:00 - 16:15 Soru & Cevap & Tartışma
16:15 - 16:30 KAHVE MOLASI
16:30 - 18:45 JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ KURSU
OVER KANSERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Gamze Gököz Doğu, Hüseyin Engin
16:30 - 16:50 Yeni Tanı Over Kanserine Yaklaşım
Kezban Nur Pilancı
16:50 - 17:10 Nüks Over Kanserine Yaklaşım
Özlem Yersal
17:10 - 17:30 Soru & Cevap & Tartışma
ENDOMETRİUM - SERVİKS KANSERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Işıl Somalı, Faysal Dane
17:30 - 17:50 Endometrium Ve Serviks Kanserinde Radyoterapi
Seden Küçücük
17:50 - 18:10 Erken Evre Endometrium Ve Serviks Kanserlerinde Sistemik Tedavi
Derya Kıvrak Salim
18:10 - 18:30 Metastatik Serviks Kanseri
Cengiz Karaçin
18:30 - 18:45 Soru & Cevap & Tartışma

KURS SALONU 2

13:30 - 14:50 ERKEN - LOKAL İLERİ EVRE MEME KANSERİ KURSU
Patoloji Raporu İle Gelen Hastada Tedavi Kararı Nasıl Verilir ?
Kurs Başkanı: Sema Sezgin Göksu
POST OP TEDAVİ KARARI
Oturum Başkanları: Yeşim Yıldırım, İdris Yücel
13:30 - 13:50 Luminal A-B Meme Kanseri
Tülay Akman
13:50 - 14:10 Triple Negatif Meme Kanseri
Özge Gümüşay
14:10 - 14:30 Her2(+) Meme Kanseri
Şahin Laçin
14:30 - 14:50 Soru & Cevap & Tartışma
14:50 - 15:00 KAHVE MOLASI
15:00 - 16:40 NEOADJUVAN TEDAVİ KARARI
Oturum Başkanları: Sernaz Topaloğlu
15:00 - 15:20 Luminal A-B Meme Kanseri
Ebru Çılbır
15:20 - 15:40 Her2(+) Meme Kanseri
Devrim Çabuk
15:40 - 16:00 Triple Negatif Meme Kanseri
Ali Alkan
16:00 - 16:20 Neoadjuvan Tedavi Alan Meme Kanseri Hastasına Yaklaşım
Bahadır Güllüoğlu
16:20 - 16:40 Soru & Cevap & Tartışma
16:40 - 17:00 KAHVE MOLASI
17:00 - 18:40 ONKOLOGLAR İÇİN GÖRÜNTÜLEME KURSU
Oturum Başkanları: Arzu Yaren, Feyyaz Özdemir
17:00 - 17:20 Girişimsel Radyolojinin Kanser Tanı Ve Tedavisindeki Yeri
Türkmen Turan Çiftçi
17:20 - 17:40 MRG’de Temel Kavramlar Ve Onkolojide MR'ın Yeri
Kamil Karaali
17:40 - 18:00 Kanserde Radyonüklid Görüntüleme Yöntemleri, Hangi Hastaya Hangi Tetkik ?
Funda Aydın
18:00 - 18:20 RECIST Ve IRECIST Kullanımı
Ece Esin
18:20 - 18:40 Soru & Cevap & Tartışma

20 Ekim 2022, Perşembe - 1. Gün

09:00 - 09:15 AÇILIŞ TÖRENİ
Başak Oyan Uluç
09:15 - 11:00 PANEL 1
Oturum Başkanları: Erdem Göker, Süleyman Alıcı, Fuat Demirelli
09:15 - 09:35 EGFR Mutasyonu Olan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi Yaklaşımı
Hande Turna
09:35 - 09:55 KRAS, MET, RET, HER2, BRAF Mutasyonu Olan Hastalarda Tedavi
Ahmet Bilici
09:55 - 10:15 Mutasyon Saptanmayan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi
Ahmet Sezer
10:15 - 10:35 Beyin Metastazı Olan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yaklaşımı
Özlem Sönmez
10:35 - 11:00 Soru & Cevap & Tartışma
11:00 - 11:20 KAHVE MOLASI
11:20 - 12:00 Sözel Bildiriler - I
Oturum Başkanları: Banu Öztürk, Ayşegül Kargı, Veli Sunar
S-01 Sınırlı Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Sistemik Enflamasyon Yanıt İndeksi İle Prognoz Arası İlişki Mehmet Uzun
S-38 Safra Kesesi Ve Safra Yolları Kanserinde Adjuvan Tedavide Gemsitabin İle Kapesitabinin Karşılaştırılması, Tek Merkez Deneyimi Hasan Çağrı Yıldırım
S-03 Opere Edilmiş Evre III Akciğer Kanseri Hastalarında İnflamatuar Prognostik Belirteçler Ahmet Gülmez
S-04 Lokal İleri Veya Metastatik KHDAK Olan Hastalarda Nivolumabın Etkinlik Ve Güvenliliğini Değerlendiren Retrospektif Bir Çalışma Nuri Karadurmuş
S-05 KRAS-G12C Mutant Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında İmmünoterapi İle Sağkalım Sonuçlarının Değerlendirilmesi Emre Yekedüz
S-06 Nivolumab Tedavisi Alan Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastaların Klinik Özellikleri Ve Sağkalım Sonuçları; Tek Merkez Deneyimi Ali Aytaç
S-07 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Kemoterapinin Etkinliği: İkinci Basamak Ve Ötesi Selami Bayram
S-08 Toraks BT Çekimlerinde Akciğerde Rastlantısal Nodül Sıklığı Yakup Düzköprü
12:00 - 12:30 Uydu Sempozyumu
ALK+ Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Brigatinib Tedavisi
Oturum Başkanı: Mustafa Erman
Konuşmacılar: Mehmet Ali Nahit Şendur, Murat Keser
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:40 PANEL 2
Oturum Başkanları: Fazıl Aydın, Berksoy Şahin, Murat Dinçer
14:00 - 14:20 Baş Boyun Kanserinde İmmünoterapi
Öztürk Ateş
14:20 - 14:40 Metastatik Melanomda Yeni Tedavi Seçenekleri
Alpaslan Özgün
14:40 - 15:00 İmatinibe Resistant Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Tedavi Seçenekleri
Erdinç Nayır
15:00 - 15:20 Sarkomlarda Alt Tiplere Göre Sistemik Tedaviler
M.Akif Öztürk
15:20 - 15:40 Soru & Cevap & Tartışma
15:40 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 16:30 Uydu Sempozyumu
BRAF+ Adjuvan Melanom Tedavisine Pozitif Yaklaşım
Oturum Başkanı: Nuri Karadurmuş
Konuşmacılar: Murat Sarı, Şeyda Gündüz
16:30 - 17:10 Sözel Bildiriler - II
Oturum Başkanları: Esin Oktay, Gökşen İnanç İmamoğlu, Osman Köstek
S-09 Erişkin Medulloblastomda Tedavi Yaklaşımlarının Rolü Ve Uzun Dönem Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi Emre Hafızoğlu
S-10 Relaps Veya Refrakter Medulloblastomlu Erişkin Hastalarda Yüksek Doz Kemoterapinin Etkinliği Alper Topal
S-11 Lokal İleri Nazofarenks Kanserli Hastalarda İndüksiyon Kemoterapisinin Konsolidasyon Kemoterapisi İle Karşılaştırılması: Hangi Hastaya; Kaç Kür ? Mustafa Büyükkör
S-12 Nivolumab Tedavisi Alan Malign Melanom Hastalarında Pan-İmmun-İnflammation Value (PIV) İle Genel Sağ Kalım İlişkisi; Tek Merkez Deneyimi Goncagül Akdağ Uçar
S-13 Nivolumab Tedavisi Alan Malign Melanom Hastalarında Prognostik Nutrisyonel İndex(PNI) İle Genel Sağkalım İlişkisi-Tek Merkez Deneyimii Zeynep Yüksel
S-14 Osteosarkom Sa-Os Hücre Hattında CDK 4/6 İnhibitörü Ribosiklibin Kemoduyarlılaştırma Etkinliğinin Değerlendirilmesi Hacer Demir
S-15 Nivolumab Kullanan Hastalarda Nütrisyonel Durum Değerlendirmesi Tanju Kapağan
S-16 Anti PD-1 Monoklonal Antikorlara Bağlı Hipofizit: Tek Merkez Deneyimi Erkan Özcan
S-17 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi Öncesi Bakılan Prognostik Nutrisyonel İndeks İle Nivolumab Tedavisi Arasında Olabilecek İlişkinin Retrospektif Araştırılması Ayşegül Merç Çetinkaya
17:10 - 18:40 DEBATE: KHDAK’NDE İMMÜNOTERAPİ NEOADJUVANDA MI ADJUVANDA MI?
Oturum başkanı : İlhan Öztop
TAKIM-1
NEOADJUVAN
MENTORLAR: Şebnem Yücel, Ali Murat Tatlı
TAKIM ÜYELERİ: Esra Aydın, Esin Avşar, Ömer Faruk Kuzu, Nurullah İlhan
TAKIM-2
ADJUVAN
MENTORLAR: Tülay Kuş, Cem Mirili
TAKIM ÜYELERİ: Fatma Akdağ Kahvecioğlu, Nadiye Sever, Atila Yıldırım, Alper Topal
JÜRİ ÜYELERİ: Duygu Derin, Tuğba Yavuzşen, Emel Sezer, Şeref Kömürcü, Oğuz Kara

21 Ekim 2021, Cuma - 2. Gün

09:00 - 10:20 PANEL 3
Oturum Başkanları: Mehmet Bilici, Güzin Demirağ, Aziz Karaoğlu
09:00 - 09:20 Metastatik Kastrasyona Duyarlı Prostat Kanseri Tedavisi
Çağatay Arslan
09:20 - 09:40 Non-Metastatik Kasa İnvaze Mesane Kanserinde Optimal Tedavi
Yasemin Kemal
09:40 - 10:00 Metastatik Renal Hücreli Kanserin Tedavisinde Yenilikler Ve Sağkalımın Belirleyicileri
İbrahim Yıldız
10:00 - 10:20 Soru & Cevap & Tartışma
10:20 - 10:50 Uydu Sempozyumu
Metastatik RCC Tedavisinde Güncel Gelişmeler ve Kabozantinibin Yeri
Oturum Başkanı: İrfan Çiçin
Konuşmacı: Çağlayan Geredeli
10:50 - 11:10 KAHVE MOLASI
11:10 - 11:50 Sözel Bildiriler - III
Oturum Başkanları: Olçun Ümit Ünal, Emrah Eraslan, Özlem Nuray Sever
S-18 Yüksek Doz Kemoterapi Ve Otolog Kök Hücre Nakli Uygulanan Relaps Veya Refrakter Erkek Germ Hücreli Tümör Olgularının Retrospektif İncelemesi Musa Baris Aykan
S-19 Metastatik Renal Hücreli Karsinomda Birinci Basamak Tedavi Öncesi HALP (Hemoglobin-Albümin-Lenfosit-Platelet) Skoru İle Metastatik Genel Sağ Kalım Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Emel Mutlu
S-20 Metastatik Hormon Duyarlı Prostat Karsinomu’nda Prognozu Öngörmede CHAARTED Ve LATITUDE Kriterlerinin Karşılaştırılması Halil İbrahim Ellez
S-21 Böbrek Şeffaf Hücreli Kanser Tanılı Nivolumab İle Tedavi Edilen Hastalarda Tedavi Yanıtını Ön Gördürücü Bir Model; Modifiye Glasgow Prognostik Skoru Yiğit Berk Şahin
S-22 Geriatrik Onkoloji Hastalarında Depresyon Ve İlişkili Faktörler: Tek Merkez Deneyimi Zehra Sucuoğlu İşleyen
S-23 Koronavirüs-19 Pandemi Sürecinin Kanser Hastaları Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi Elanur Karaman
S-24 Solid Organ Maligniteli Hastalarda Pet Suvmax Değerleri Ve Ebus Biyopsi Sonuçlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi Hicran Anık
S-25 Gastrointestinal Tümöre Yönelik Kemoterapi Alan Hastalarda Sarkopeni Düzeyinin Uzaktan Malnutrisyon-Sarkopeni Uygulaması İle Korelasyonu Özlem Özdemir
S-26 Solid Kanser Tanısı Olan Hastalarda B12/CRP Oranının (BCO) Prognostik Değeri Merve Keskinkılıç
11:50 - 12:20 Uydu Sempozyumu
Xtandi’yle Prostat Kanserinde Zamanın Ötesinde
Oturum Başkanı: Nil Molinas Mandel
Konuşmacı: Bülent Karabulut
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:10 PANEL 4
Oturum Başkanları: Ömür Berna Çakmak Öksüzoğlu, Gül Başaran, Sercan Aksoy
13:30 - 13:50 Hormon Pozitif Metastatik Meme Kanserinde Birinci Basamak Tedavi ve Ötesi
Mutlu Doğan
13:50 - 14:10 Meme Kanseri Tedavisinde İmmünoterapi
Sema Sezgin Göksu
14:10 - 14:30 HER2(+) Metastatik Meme Kanserinde Yeni Tedavi Seçenekleri
Arzu Oğuz
14:30 - 14:50 Memenin Nadir Tümörlerinde Tedavi
Yalçın Çırak
14:50 - 15:10 Soru & Cevap & Tartışma
15:10 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 16:00 Uydu Sempozyumu
HR+ HER2- İleri Evre Meme Kanserine Klinik ve Moleküler Bakış: Sorularla Valamor ve Pimreva
Oturum Başkanı: Nilüfer Güler
Konuşmacılar: Erhan Gökmen, Yeşim Eralp
16:00 - 16:40 Sözel Bildiriler - IV
Oturum Başkanları: Serkan Akın, Muhammet Bekir Hacıoğlu, Cengiz Akosman
S-27 Üçlü Negatif Meme Kanseri (Ünmk) Hücre Hatlarındaki CD44/CD24 Belirtecini Farklı Düzeylerde Taşıyan Alt-Grupların Monosit/Makrofaj Aracılı T Hücre Yanıtlarına Etkisi Diğdem Yöyen Ermiş
S-28 Metastatik Luminal A Tip Meme Kanserinde CDK4/6 İnhibitör Tedavi Etkinliğine Wip1 Fosfotaz Ve İnhibitörlerinin Etkisinin Araştırılması Gökhan Çolak
S-29 Kemoterapi Alan Meme Kanseri Hastalarında Depresyon Durumu Ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi Mahmut Büyükşimşek
S-30 Her2-Pozitif Meme Kanserinde Biyobenzer Trastuzumab MYL-1401O'nun Etkinlik Ve Güvenlik Değerlendirmesi Kadir Eser
S-31 Akut Faz Parametreleri, Hormon Pozitif Metastatik Meme Kanserinde CDK 4/6 İnhibitörlerine Yanıtı Predikte Eder Mi? Fatma Akdağ Kahvecioğlu
S-32 TDM-1 İle Tedavi Edilen Her2/Neu Pozitif Metastatik Meme Kanseri Tanılı Hastalarda Tedavi Zamanlaması Ve Klinik Özelliklerle Sağkalım Parametrelerinin Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Shute Ailia Dae
S-33 Meme Kanserinde Her-2 Diskordansı: Tek Merkez Deneyimi Ömür Kaman
S-34 Premenapozal Endokrin Duyarlı Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Ribosiklib Ve Palbosiklibin Karşılaştırılması İrem Öner
16:40 - 18:10 DEBATE: ÖZEFAGOGASTRİK BİLEŞKE TÜMÖRLERİNDE NEOADJUVAN KT VS. KRT?
Oturum başkanı : Hasan Şenol Coşkun
TAKIM-1
NEOADJUVAN KT
MENTORLAR: Seher Nazlı Kazaz, Vehbi Erçolak
TAKIM ÜYELERİ: Özde Melisa Celayir, Saadet Yıldırım, Zekeriya Hannarici, Hasan Çağrı Yıldırım
TAKIM-2
KRT
MENTORLAR: Meltem Baykara, Burak Civelek
TAKIM ÜYELERİ: Şendağ Yaslıkaya, Melek Özdemir, Murat Arcagök, Osman Bütün
JÜRİ ÜYELERİ: Nuriye Yıldırım Özdemir, Mevlüde İnanç, Bala Başak Öven, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Özgür Özyılkan, Bülent Yalçın

22 Ekim 2022, Cumartesi - 3. Gün

08:40 - 09:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Gökhan Çelenkoğlu
Konuşmacı: Kadir Eser
09:00 - 10:20 PANEL 5
Oturum Başkanları: Pınar Saip, Salim Başol Tekin
09:00 - 09:20 Onkolojide HİPEC’in Rasyonel Kullanımı
Mustafa Özdoğan
09:20 - 09:40 İleri Evre Endometrium Kanseri Tedavisinde Yeni Tedavi Seçenekleri
Fatih Köse
09:40 - 10:00 Over Kanserinde İdame Tedavi ve Platin Dirençli Hastalıkta Güncel Gelişmeler
Berna Bozkurt Duman
10:00 - 10:20 Soru & Cevap & Tartışma
10:20 - 10:50 Uydu Sempozyumu
Over Kanseri İdame Tedavisinde Zejula ile Yeni Bir Dönem
Oturum Başkanı: Mahmut Gümüş
Konuşmacı: Özden Altundağ
10:50 - 11:10 KAHVE MOLASI
11:10 - 11:50 Sözel Bildiriler - V
Oturum Başkanları: Murat Araz, Didem Şener, Ali Murat Sedef
S-35 Opere 70 Yaş Üstündeki Kolanjiosellüler Kanser Hastalarında Adjuvan Kapesitabin Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi Eyyüp Çavdar
S-36 Metastatik Mide Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Bakılan Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksi Ve Panimmun İnflamasyon İndeksi’nin Klinik Önemi Yusuf İlhan
S-37 Metastatik Pankreas Kanseri Tanılı Hastalarda Yaş Tedavi Tercihimizi Etkilemeli Mi? Sabin Göktaş Aydın
S-02 İleri Akciğer Kanseri İnflamasyon İndeksi (ALI), Nivolumab Tedavisi Uygulanan Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Prognozu Belirlemede Yol Gösterici Midir? Doğan Bayram
S-39 Metastatik Pankreas Kanserli Hastalarda İkinci Basamak Tedavi Sonuçları Yaşar Culha
S-40 Metastatik Ve Nonmetastatik Kolon Kanserinde Peritümöral Ve İntratümöral Tümör İnfiltre Lenfosit Farklılıkları Mustafa Özgür Arıcı
S-41 Grade 3 Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Neoplazmlarda Farklı Özellikler Ve Yaşam Süreleri Ender Doğan
S-42 Gastrik Ve Gastroözefageal Kanserlerde CD74 Overekspresyonunun Klinik Parametreler Ve Prognozla İlişkisi Var Mıdır? Meltem Baykara
S-43 Metastatik Pankreas Kanserli Hastalarda Albi Skoru İle Sağkalım Arasındaki İlişki Sena Ece Davarcı
S-44 75 Yaş Üstü Kolorektal Kanserli Hastalarda Tedavi Sonuçları Beyza Ünlü
11:50 - 12:20 Uydu Sempozyumu
1. Basamak Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde İmmünoterapi Deneyimi : Nivolumab + İpilimumab
Oturum Başkanı: Mert Başaran
Konuşmacı: Muhammet Ali Kaplan
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:50 PANEL 6
Oturum Başkanları: Şuayib Yalçın, Sezer Sağlam
13:30 - 13:50 Kolorektal Kanserlerde Yeni Hedefler ve Tedaviler
Faruk Aykan
13:50 - 14:10 Metastatik Mide Kanserinde Güncel Tedavi Yaklaşımı
Özgür Tanrıverdi
14:10 - 14:30 İleri Evre Hepatoselüler Kanser Tedavisinde İmmünoterapide ve Hedefe Yönelik Tedavilerde Gelişmeler
Cemil Bilir
14:30 - 14:50 Soru & Cevap & Tartışma
14:50 - 15:10 KAHVE MOLASI
15:10 - 15:55 Uydu Sempozyumu
Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin 1.Basamak Tedavisinde Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanı: Özlem Er
Konuşmacılar: Saadettin Kılıçkap, Ahmet Taner Sümbül
15:40 - 17:20 PANEL 7
Oturum Başkanları: Semra Paydaş, Aziz Yazar, Ali Arıcan
15:40 - 16:00 NGS – Hangi Hastaya ve Ne Zaman ?
Umut Dişel
16:00 - 16:20 MSI, PDL-1, TMB: Hangi Hastada, Ne Zaman ve Hangi Tedavi ?
Fatih Selçukbiricik
16:20 - 16:40 BRCA, HRD Hangi Hastada, Ne Zaman ve Hangi Tedavi ?
Ozan Yazıcı
16:40 - 17:00 Yenilikçi İlaçlara Erişim ve Bütçe Etkisi
Berna Simten Malhan
17:00 - 17:20 Soru & Cevap & Tartışma
17:20 - 18:00 KAPANIŞ

23 Ekim 2022, Pazar - 4. Gün

09:00 - 10:30 PALYATİF TEDAVİLER KURSU
09:00 - 09:20 Kanser ve Kaşeksi
İsmail Çelik
09:20 - 09:40 Kanser ve Tromboz
Fatih Karataş
09:40 - 10:00 Kanserde Ağrı Tedavisi
Sema Sezgin Göksu
10:00 - 10:20 Kanserli Hastalarda Psikolojik Destek
Arzu Oğuz
10:20 - 10:30 Soru & Cevap & Tartışma
<